banner521
banner533
banner549

Vatan Partisi işçiye, işsize ve emekliye ne getirecek?

banner418

Vatan Partisi Kocaeli milletvekili adayı Mehmet Akkaya, düzenlediği basın toplantısıyla işçiye, işsizlere ve emekliye neler getireceklerini açıkladı.

banner482
Vatan Partisi işçiye, işsize ve emekliye ne getirecek?
14 Haziran 2018 Perşembe 16:23

banner552
banner535

Vatan Partisi MKK Üyesi ve Kocaeli milletvekili adayı Mehmet Akkaya, işçiye, işsizlere ve emekliye neler getireceklerini açıkladı.

Akkaya'nın açıklaması şu şekilde:

“Vatan Partisi, bütün milletimize bağımsız ve demokratik bir Türkiye, bir bütün olarak işçi sınıfımıza, insanca yaşama ve çalışma koşulları, huzur ve refah vaat etmektedir. Vatan Partisi iktidarında tüm emekçi sınıf ve tabakalar, geleceklerine güvenle bakabileceklerdir; bugünleri ve gelecekleri halkçı devletin güvencesi altında olacaktır.

Vatan Partisi, Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin temeli olan devletçilik, laiklik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, devrimcilik, halkçılık ilkelerini benimsemekte, bu ilkeleri daha da geliştirerek koruyabilmek için mücadele etmektedir.

Türkiye’nin bağımsızlığı büyük zarar görmüştür. Bağımlılıktan en büyük zararı gören, bu gidiş değiştirilmez ise yakın planında daha da görecek olan işçi sınıfımızdır.

Ülkemizi bağımsızlığa, milletimizi ve işçi sınıfımızı, hak ettiği onura, sömürüsüz dünyaya taşıyabilecek olan, sadece Vatan Partisi’dir.

Çünkü Vatan Partisi’dir şunları yapacak olan;

1-) Özelleştirmeler derhal durdurulacak!

Özelleştirmeler derhal durdurulacak, kesinleşmiş yargı kararı ile satışı iptal edilenler kamuya devredilecek.

Satılan kurumlarımız, stratejik olanlardan başlanarak yeniden kamu kurumu haline getirilecektir.

2-) İşsizlik bitecek!

Bir tek kişinin bile işsiz olmadığı halkçı ve kamucu sistem uygulanacak. İşsize buluncaya kadar işsizlik ödeneği, ardından devlet yardımı verilecek.

3-) Kaçak işçilik kalmayacak, yabancı işçilik sınırlandırılacak!

Tüm ücretli çalışanlar sigortalı olacak, kaçak işçilik kesinlikle önlenecek.

Suriye ile ilişkiler düzeltilecek, Türkiye’deki Suriyelilerin ülkelerine dönmesi sağlanacak.

Türkiye başka ülkenin işsizine iş bulma yeri olamaz. AKP bütün meslek dallarında yabancı işçiliğe izin verdi. Zorunlu ihtiyaç dışında yabancı işçilik sınırlandırılacak.

4-) Kölece çalıştırma biçimlerine son verilecek!

Kadrolu, geçici, mevsimlik, geçici personel, kapsam dışı, ek ücretli, 399 sayılı KHK ile sözleşmeli, denetimli serbestlik, toplum yararına çalışma, uzaktan, çağrı usulü, yarı zamanlı, belirli süreli, götürü, kiralık, taşeron işçiliği gibi çalışma biçimleri, işçi sınıfına, ulusal bütünlüğümüze ve ekonomimize büyük zararlar verdi, nitelikli üretim büyük ölçüde kösteklendi. İşçinin yasal ve anayasal haklarına ulaşmasını engellendi. İşçiyi sınıfından kopardı, etnik ve dinsel gericiliğin yeşereceği ortam doğru.

Kamunun ve mahalli idarelerin iş yapabilme olanakları güçlendirilecek, ihaleciliğe, yağmacılığa ve taşeron sistemine son verilecek.

Sahte kadro tuzaklarına ve kazanılmış haklarının gaspına son verilecek, yaptıkları işin emsali kadrolunun hakları ile kadroya geçirilecekler.

Özel istihdam büroları kaldırılacak, kiralık işçiliğe son verilecek!

AKP’nin yapısını bozduğu İŞKUR, asli görevine dönecek, işçi kiralama yapmayacak.

AKP’nin sendikasız, toplu sözleşmesiz çalışma biçimlerinden olan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 4/B statüsü, çağrı usulü çalışma kaldırılacak, bu statüde çalışanlar kadroya alınacak.

Belirli süreli iş sözleşmeleri, tekrarlanmayan işler ve zorunluluk halleri ile sınırlanacak, sona erdiğinde de işçiye kıdem tazminatı ödenecek.

Dört aya çıkarılan deneme süresi, yeniden bir aya indirilecek.

AKP’nin denkleştirme adıyla 6 aya kadar para vermeden fazla mesai yaptırma uygulaması yasaklanacak. Ücretsiz fazla çalıştırma yasaklanacak.

Mevsimlik işçiler güvenceye alınacak, çalışma süreleri olabildiğince uzatılacak, çalışmadıkları sürede iş sözleşmeleri devam edecek.

5-) Çocuk işçilik önlenecek!

Zorunlu eğitim kesintisiz 12 yıl olacak, 18 yaş altında ücret karşılığı çalışma yasaklanacak.

Endüstri meslek liseleri öğrencilerine staj sürelerinde ücret ödenecektir.

6-) Çalışan, üreten, başı dik kadın!

Kadınların ekonomik hayata katılması teşvik edilecek, toplumsal ve siyasal hayatın her aşamasında erkekle eşit hak ve yetkilere sahip, üretken, özgür bireyler haline gelmesi sağlanacak.


Kadın işçiye aynı işi yapan erkekle eşit haklar tanınacak ve uygulanacak.

Analık izni doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 haftaya çıkarılacak. Eşi doğum yapan erkek işçiye 1 ay ücretli izin verilecek.

Kreşler ve çocuk bakımevleri yaygınlaştırılacak.

7-) Öğretmen canına kıymayacak!

Bir yanda ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmen, diğer yanda büyük öğretmen açığı. Bu sadece beceriksizlik değildir. AKP bu açığı öğretmeni köleleştirmek için de kullanmaktadır. Kadrolu ve güvenceli öğretmenlik yerine, düşük ücretli ve güvencesiz çalışan ücretli öğretmenliği yaymaktadır.

Vatan Partisi iktidarında eğitim devlet eliyle olacak ve parasız olacak.

Atanmayan öğretmenler atanacak, ücretli öğretmenlik kaldıracak ve kadroya geçirilecekler.

8-) Çalışma süreleri ve ücret!

Haftalık çalışma 45 saatten 40 saate indirilecek.

Ağır ve tehlikeli işler ile madenlerde yeraltında süre 35 saat olacak. Bu işlerde fazla çalışma yasaklanacak.

Asgari ücret, sadece bir kişinin değil bir ailenin insanca yaşamasına yetecek düzeye çıkarılacak, gelir vergisinden muaf tutulacak.

Ücretliler üzerindeki vergi yükü azaltılacak, servet ve kurumlar vergisi yükseltilecektir.

Toplu iş sözleşmesiyle sağlanan haklar, Bakanlar Kurulu Kararıyla sendika üyesi olmayan işçilere de uygulanacak.

AKP’nin 5 yıla indirdiği ücret alacaklarında zaman aşımı süresi, yeniden 10 yıl olacak.

9-) Kıdem tazminatı!

Kıdem tazminatı ödenmeden işçi çıkartma uygulamasına son verilecek.

12 Eylül darbesinin getirdiği kıdem tazminatı tavanı kaldırılacak.

Kıdem tazminatı fonu veya kıdem tazminatını azaltma girişimleri engellenecek.

10-) Gerçek İş Sağlığı ve Güvenliği!

İş müfettişlerinin sayısı, eğitici, uyarıcı ve yaptırım uygulayıcı yetkileri ve görevleri, artırılacak.

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları işverenin direk maaş verdiği bağımlı eleman olmaktan kurtarılacak. İşveren primleriyle fon oluşturulacak. Ödemeyi devlet bu havuzdan yapacak.

Meslek hastalığı tanısında, meslek hastalıkları, üniversite ve devlet eğitim ve araştırma hastanelerinin raporları geçerli ve kesin olacak.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yaygın eğitimler verilecek. Sadece işçinin değil, işçi adaylarının ve ailelerin de duyarlı, bilgili ve bilinçli kılınması sağlanacak.

11-) Gerçek iş güvencesi!

Memurun iş güvencesi korunacak, işçinin iş güvencesi geliştirilecek.

İşçi geçerli bir neden olmadan işten çıkarılmayacak, mahkemenin işe iade kararı hak olarak uygulanacak.

Sendika temsilcilerine, sendika merkez ve şube amatör yöneticilerine, kurul görevlilerine tam iş güvencesi sağlanacak.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanılmasına son verilecek, Fon yönetimi demokratik bir biçime kavuşturulacak.

SGK'nın yönetiminde işçi, kamu çalışanı, emekli ve bağımsız çalışan temsilcileri ağırlıkta olacak.

12-) Kanunsuzluğa son, işçi-memur ayrımına son, sözleşme hakkı!

Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki hava taşımacılığı işçileri, 51'den az işçi çalıştıran tarım-orman işçileri, ev hizmetinde çalışanlar, en fazla üç kişinin çalıştığı esnaf-sanatkar işçileri de İş Kanunu kapsamına da alınacak.

ILO’nun 98 Sayılı Sözleşmesi gereği, işçi gruplarına veya işçi örgütlerine temsil ettikleri işçi adına sözleşme imzalama hakkı tanınacak.

 
Tüm ücretli çalışanlar, aynı mevzuata tabi olacak. Herkese insanca ücret ve yan ödeme, iş güvencesi, uygun çalışma süresi, sağlıklı çalışma ortamı, işyerinde söz hakkı ve eşit sosyal güvenlik hakları tanınacak.

Memurlara gerçek toplu pazarlık hakkı tanınacak.

13-) Sendikalaşma ve grev hakkı!

AKP’nin grev yasağına dönüştürdüğü grev erteleme yetkisi kaldırılacak, lokavt yasaklanacak.

İşçinin en temel demokratik hakkı olan sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev hakkının kullanılmasını engelleyen ve sendika karşıtı ayrımcılık yapan tüm kişi ve kuruluşlar cezalandırılacak.

14-) Yönetime katılma ve söz hakkı!

12 Eylül darbecileri, iktisadi devlet teşekküllerinin yönetim kurullarındaki işçileri çıkardı. Batıcı ve özelleştirmeci hükümetler de darbecilerin peşinden gitti.

Çalışanlar, bu teşekküllerin yönetim kurullarında yeniden yerlerini alacak.

10 ve daha fazla çalışanın olduğu her yerde tarafların eşit temsiline dayalı danışma kurulları oluşacak, işyerine ilişkin konular bu kurullara danışıldıktan sonra uygulamaya konulacak.

TÜİK, İŞKUR, Milli Prodüktivite Merkezi, TRT gibi kurumlarda çalışanlar yönetimde etkili şekilde yer alacak.

Yüksek Hakem Kurulu’nun işçi aleyhinde kullanılması önlenecek, demokratik bir yapıya kavuşturulacak.

15-) Yabancıların BES’leri beslenmeyecek, güçlü SGK!

SGK’nın tasfiye edilmesi amacıyla Batı emperyalizminin dayattığı ve çoğu zaten Batılı emperyalist tekellere ait olan bireysel emeklilik şirketlerine, SGK aleyhine sağlanan imtiyazlara ve vergilerimizden yapılan parasal desteğe son verilecek.

Ulusal sosyal güvenlik sistemimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumumuz (SGK) güçlendirilecek.

16-) Engelliye engel kaldırılacak!

Vatan Partisi engellileri yardıma muhtaç kişiler olarak değil, ülkemizin gelişmesine katkıda bulunabilecek kişiler olarak görür. Engellilerin önündeki bütün engeller kaldırılacak, çalışma hayatında, sosyal ve kültürel yaşamda daha aktif olarak yer almaları sağlanacak.

17-) İşçi, memur ve emekli için dinlenme kampları!

Atatürk Türkiye’sinin kamu tatil kamplarını tasfiye ettiler. Böylece, işçi, kamu çalışanı ve emekli için, makul bir ücretli tatil olanağı yok edildi.

Vatan partisi, kamu ve özel sektördeki tüm çalışanlar ve emekliler için, deniz kıyılarında ve ormanlık alanlarda düşük ücretli, geniş olanaklı kampları yaratacak.

18-) Emekli sahipsiz değil!

Vatan partisi, emeklilerimize pranga vuran emperyalist talimatları yırtıp atacak, özelleştirmeci hükümetlerin zulmüne son verecek.

Tüm emeklileri kapsayan intibak yasası çıkaracak, maaşlar arasındaki uçurum ortadan kaldırılacak.

“Emekli maaşını hesaplama yöntemini düzenliyoruz” uydurmasıyla çalışırken alınan maaşın % 70’inin gasp edilmesine, son verecek.

Emeklilik yaşı ve süresi, ortalama ömür ve ekonomik gelişmeye göre yeniden düzenlenecek.

Emeklilik süresi yasa dışı şekilde uzayanların mağduriyeti giderilecek.

Banka promosyonu denilen, emeklinin hakkıdır. Emekli maaşından kazanç sağlayan bankaların, bedelini düzenli olarak ödemesi sağlanacak.

Sağlık ücretsiz olacak, emeklilerin de muayene, tedavi ve ilacından para alınmayacak.

19-) Serbest Bölgeler dönüştürülecek!

Ulusal ekonomimizi ve güvenliği tehdit eden, yoğun işçi sömürüsünün gerçekleştirildiği serbest bölgeler organize sanayi bölgelerine dönüştürülecek.

20-) Vatan Partisi kimsesizlerin kimsesidir!

Vatan Partisi iktidarında, çalışma yeteneğini yitirmiş yaşlılar, devlet güvencesi altında olacaktır. Yaşlıya destek modelleri güçlendirilecek, yeterli sayıda ve yeterli kapasitede yaşlı bakım yurtları açılacaktır.

Sokakta yatan kimse kalmayacak, evsizler devletin koruması altına alınacaktır.

Geçmiş hükümetler döneminde aileleri tarafından sokağa terk edilen çocuklar, yeterli kapasiteye sahip kurumlara yerleştirilecek ve eğitimleri sonrasında işe yerleştirilecektir.”
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ersoy Kandemir - 2 yıl önce
Valiler ile kaymakamlar bunları iyi okumasınlar,kalp krizi geçirebilirler bence!