Hakkında “FETÖ soruşturması” yapıldı vurgusu… Zeytinoğlu’na yargıdan tokat gibi cevap; “doğru haber”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Karabulut hakkında açtığı hukuk davasını kaybetti. 3.Hukuk Dairesi Zeytinoğlu’na tokat gibi cevap verdi,’’ hakkında FETÖ soruşturması yapıldı, haber doğru, iftira yok’’

Büyütmek için resme tıklayın

2017 tarihinde Kocaelikoz.com haber sitesinde Ayhan Zeytinoğlu hakkında Kocaeli Cumhuriyet Savcılığında yürütülen soruşturma gazetemizin genel yönetmeni Gökhan Karabulut tarafından haberleştirildi. Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu kameralar karşısına geçerek şov yapmış “hakkımda FETÖ soruşturması yok diyerek” açıklamalarda bulunmuştu. Zeytinoğlu’nun bu açıklamaları üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Zeytinoğlu’nun FETÖ soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurmuştu. Cumhuriyet Savcılığının yaptığı soruşturmada Ayhan Zeytinoğlu hakkında yapılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Karabulut, o dönem Zeytinoğlu hakkında yaptığı soruşturma haberinin ardından kamu davası açılmış gizliliği ihlal etmek suçundan hâkim karşısına çıkmıştı.

İKİ AYRI YEREL MAHKEME KARARI

Mahkeme heyeti açılan kamu davasını bozmuş, Karabulut’un doğru haber yaptığını, gizlilik soruşturması ile ilgili gazetenin bilgisi olmadığına karar vermiş ve Gazetemizin Genel Yayın yönetmeni açılan kamu davasından beraat etmişti.  2017 tarihinde Karabulut hakkında açılan kamu davası devam ederken Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu o dönemin yazı işleri müdürü Yeliz Koray ve Gökhan Karabulut hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Zeytinoğlu’nun yaptığı suç duyurusunu sulh ceza mahkemesi tarafından reddedilmişti. Ancak Zeytinoğlu  Kocaeli 3.Asliye Hukuk Mahkemesi Karabulut ve Koray hakkında tazminat davası açmıştı. 

Kocaeli 3.Asliye Hukuk Mahkemesi Karabulut ve Koray hakkında hukuka aykırı bir şekilde oldukça yüksek tazminat davası ödemeye mahkûm etmişti. Mahkeme heyeti Sulh Ceza mahkemesinin verdiği kararı görmezden gelerek Gökhan Karabulut ve Yeliz Koray hakkında 31 bin TL tazminat, faizlerle beraber 50 bin TL Ayhan Zeytinoğlu’na tazminat ödemesine mahkûm etmişti. Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği karar Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk dairesi tarafından bozuldu. Hukuk dairesi davanın temyiz yolunu da kapattı.

50 BİN TL İSTEDİ

İşte Hukuk Dairesinin vermiş olduğu o karar;

Davacı vekili dava dilekçesinde; "www.kocacIikoz.com" isimli internet gazetesinde. 07.09.2017 tarihinde ve 08.09.2017 tarihinde "AYHAN ZEYTİNOĞLU'NA FETÖ SORUŞTURMASI” başlıklı bir haber yayımlandığını, bu haber içeriğinde Gölcük Donanma Komutanlığında görevli Tuğamiral Ayhan Bay’ın FETÖ firarisi olduğu, müvekkilinin söz konusu şahıs ile darbe öncesi ve sonrası telefon görüşmeleri yaptığı ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca bu görüşmelerin mahiyeti ile ilgili olarak müvekkili aleyhinde soruşturma açtığını, müvekkilinin eşi ve çocuklarının Türk vatandaşlığından çıktığı ve Amerikan vatandaşlığına girdiği iddialarının yer aldığını. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı olarak görev yapan müvekkilinin itibarını zedelemeye ve Kocaeli Sanayi Odası organ seçimlerini Manipüle etmeye yönelik maksatlı, gerçek dışı, düzmece ve hayal ürünü iddiaların doğruluk payı bulunmadığını, basın özgürlüğünün sınır ve çerçevesini çizen Anayasanın 28.maddesi, Basın Kanununun 1. ve 3. Maddeleri ile Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 10. Maddesi dikkatle incelendiğinde, basının haber yaparken sahip olduğu özgürlüğün sınırsız olmadığı, kişilerin şeref ve saygınlığını basın yoluyla yok etme, mesnetsiz suçlamalar yapma, yahut iftira atma hakkını vermediğinin görüleceğini, yine bu hakkın basma, yalan haber yaparak bireylerin nefret duygularını arttırma ve bireylere yanlış bilgi aşılanarak manipüle etme hakkım da vermediğini, ayrıca müvekkilinin eşi ve çocuklarının Türk vatandaşlığından çıktığı, müvekkilinin Amerikan vatandaşı olduğu yönündeki bilgilerinde kişisel veri kapsamında değerlendirilmesi gereken bilgiler olduğunu. TCK'nın 136. Md. göre gerçek kişiyle ilgili her türlü bilginin, kişisel veri kapsamında kaldığını ve kişisel verilerin ele geçirilmesinin, yayılmasının suç teşkil ettiğini, basın özgürlüğü kavramının arkasına saklanarak, müvekkilinin itibarını zedeleyen, kişilik haklarını ihlal eden, iftira atan ve yalan haber uydurarak menfaat temin etmeye çalışan ve suç işleyen davalıların en ağır şekilde cezalandırılması için ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduklarını ve bu yayın için erişim yasağı kararı verildiğini belirterek, fazlaya ve sair hususlara ilişkin her türlü beyan, şikayet, talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla, 50.000-TL manevi tazminatın, yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilden tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

YEREL MAHKEME KORAY’I DA HAKSIZ YERE TAZMİNATA MAHKÛM ETTİ

Davalılar vekili Serdar Önür cevap dilekçesinde, dava konusu ifadelerin. Anayasa ve AİHS ve AİHM içtihatlarında özel bir önem atfedilen, ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini, somut olaya bakıldığında da davacının kamuya mal olmuş ve tanınmış bir kimlik taşıdığını, ancak kamuya mal olmuş kişilerin diğer özel kişilere oranla eleştirilere karşı, daha fazla hoşgörü göstermek zorunda olduklarını, söylenen sözlerin niteliği, davacının siyasi kişiliği hep birlikte değerlendirildiğinde söz konusu ifadelerin basın özgürlüğü kapsamında kaldığını, bu nedenle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İlk derece mahkemesi tarafından davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile 35.000-TL manevi tazminatın yayın tarihi olan 07.09.2017 tarihinden itibaren yasal faiziyle beraber davalılardan müştereken ve müteselsilden tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir. Davalılar vekili istinaf dilekçesinde; davalı Yeliz Koray’ın davada davalı sıfatına haiz olmadığını, onun hakkındaki davanın husumetten reddi gerektiğini. Kocaelikoz.com haber sitesi olduğunu, yazılı ve basılı yayın yapmadığını, internet haberciliği, basın kanuna tabi olmadığı gibi internet haberciliği mevcut Basın İş Kanunu içeriğinde de bahsedilmediğini, bu nedenle Yeliz Koray'ın yazı işleri sorumlusu olarak hükme esas alınmasının hukuka aykırı olduğunu, dava konusunda ve gerekçeli kararda davalı Yeliz Koray'dan hiçbir şekilde bahsedilmediği halde tazminattan sorumlu tutulmasının hatalı olduğunu, davacının kamuya mal olmuş kişi olması nedeniyle hakkında haber yapılmasının " Basın Özgürlüğü" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, kamunun bilgilendirilme sınırının aşılmadığını, kasten bir haksız fiili kasten işleyen kimse ile ihmal sonucu işleyen kimsenin aynı miktarda tazminata mahkûm edilmesinin adil olmayacağını, kamu yararı gözetilmeden manevi tazminata hükmedildiğini, manevi tazminatın bir ceza olmadığı gibi zararın karşılanması amacının da olmadığını, manevi tazminat tayin edilirken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının dikkate alınması gerektiğini, davaya konu olay nedeniyle davalı Gökhan Karabulut hakkında Kocaeli Başsavcılığının 2017/23050  sayılı dosyasında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğini ve itirazın reddedilerek kararın kesinleştiğini, dava konusu haberin içeriğine göre Kocaeli Başsavcılığı 2016/20726 sayılı soruşturma dosyası ile davacı hakkında dava konusu haber içeriğini kapsayan bir soruşturmanın varlığının tespit edildiğini, yine davalı Gökhan Karabulut'un dava konusu haberden dolayı Kocaeli 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/942 Esas -2019/604 Karar numaralı dosyasında "gizliliği ihlal" suçundan da beraat eniğini, davaya konu haberin açıklanmasında kamu ilgi ve yararının bulunduğunu, kamuoyunda muhataba husumet ve kuşku yaratıcı, kişiliğini zedeleyici bir üslup kullanılmadığını, ifadelerinin basın özgürlüğü kapsamında kaldığını ve davanın reddine karar verilmesi gerektiğini, ayrıca muvaffakat etmedikleri halde davacının davasını genişletmesine izin verildiğini, sadece davacı tarafından sunulan delillerin değerlendirilerek karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu, davanın red olunan kısmı yönünden davalılar lehine ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmemesinin hatalı olduğunu, belirterek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılardan Yeliz Koray dava dilekçesinde, "Yazı İşleri Sorumlu Müdürü" sıfatıyla davalı gösterilmiştir.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 2015/13349 Esas - 2017/6050 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere Yazı İşleri Sorumlu Müdürünün 5187 sayılı Kanun'un 13. maddesine göre hukuken sorumluluğu bulunmayıp, basılmış eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddî ve manevî zararlardan dolayı süreli yayınlarda eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa temsilcisinin müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğundan ilk derece mahkemesince bu sıfatla davalı gösterilen davalı Yeliz Koray hakkındaki istemin husumet nedeniyle reddedilmesi gerekirken, bu davalı yönünden davanın kabulüne karar verilmesi hatalı bulunmuştur.

HUKUK MAHKEMESİNDEN ''DEMOKRATİK TOPLUM'' VURGUSU

Diğer davalı Gökhan Karabulut yönünden yapılan değerlendirilmede;

Davaya konu yayın incelendiğinde; 07.09.2017-08.09.2017 tarihlerinde www.kocaehkoz.com. İsimli internet sitesinde davalı tarafından kaleme alınan “Ayhan Zeytinoğlu'na Fetö soruşturması başlıklı haber içeriğinde Gölcük Donanma Komutanlığında görevli Tuğamiral Ayhan Bay'ın FETÖ firarisi olduğu, davacının söz konusu şahıs ile darbe öncesi ve sonrası telefon görüşmelerin mahiyeti ile ilgili olarak davacı aleyhine soruşturma açıldığı, davacının eşi ve çocuklarının Türk Vatandaşlığından çıktığı, eşi ve çocukları ile Amerikan Vatandaşlığına girdiği iddialarının yer aldığı anlaşılmıştır.

İfade özgürlüğü haber ve bilgilere, başkalarının fikirlerine serbestçe ulaşabilme, düşünce, tavır ve kanaatlerinden dolayı kınanmama ve bunları tek başına veya başkalarıyla birlikte çeşitli yollarla serbestçe ifade edebilme ve aktarabilme imkânlarına sahip olmak anlamlarına gelir. Muhalif olanlarda dahil olmak üzere düşünceleri her türlü araçla açıklanması, açıklanan düşünceye paydaş sağlanması, düşünceyi gerçekleştirme ve bu konuda başkalarını ikna çabaları ve bu çabaların hoş görüyle karşılanması çoğulcu demokratik düzenin gereklerindendir. Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü demokrasinin işlev işi için hayati bir önemde olup bu özgürlük sadece toplum tarafından kabul gören, zararsız veya ilgisiz kabul edilen bilgi ve fikirler için değil; incitici, şoke edici yada endişelendirici bilgi ve düşünceler için de geçerlidir. Bunlar çoğulculuğun, hoş görünün ve açık fikirliliğin gerektendir; bunlar olmaksızın demokratik toplum olmaz. (AİHM B. No:5493-72 Handysıde - Birleşik Krallık)

ZEYTİNOĞLU HAKKINDA ‘’FETÖ SORUŞTURMASI ‘’ YAPILDI VURGUSU

Av rica kullanılan ifadelerin bir değer yargısı içerip içermediği de ayrıca ele alınmalıdır. Zira değer yargılarının doğruluğunu ispatlamak mümkün olmamakla birlikte değer yargısının da makul bir olgusal temele sahip olması gerektiği, orantılı ve ölçülü bir biçimde ifade edilip edilmediği denetlenmelidir. (AİHM; Lingens/Avusturya, B. No: 9815/82. Jerusalem/Avusturya, B. No; 26958/95)

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacı hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/20726 soruşurma sayılı doyası üzerinden Silahlı Terör Örgütüne (FETÖ/PYD) Üye Olma suçundan soruşturma başlatıldığı, 12.06.2018 tarihinde Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, davaya konu habenn yayınlanma tarihi itibariyle davacı hakkında soruşturmanın devam ettiği. Dolayısıyla yazının güncel haberler çerçevesinde ele alındığı, ilk derece mahkemesinin gerekçesinde değinilen 09.09.2017 tarihli yazının dava konusu edilmediği anlaşılmakla davaya konu haberlerin basın özgürlüğü kapsamında kaldığı ve davacının kişilik haklarının saldırıya uğramadığı kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin istinaf sebepleri yerinde görülmüştür.

İlk derece mahkemesince açıklanan olgular gözetilerek davalı yazı işleri sorumlusu Yeliz Koray hakkındaki davanın husumet yönünden, davalı Gökhan Karabulut hakkındaki davanın ise esastan reddine karar verilmesi gerekir iken, her iki davalı yönünden davanın kabulüne karar verilmesi hatalı bulunmuş ise de; bu halanın giderilmesi için yemden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığından, HMK'nun 353/1 -b-2 maddesi gereğince, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, davalılar vekilinin istinaf taleplerinin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiş ve davalı Yeliz Koray hakkındaki davanın husumet yönünden, davalı Gökhan Karabulut hakkındaki davanın ise esastan reddine dair yeniden esas hakkında hüküm kurulmuştur.

23 Nis 2021 - 12:08 - Güncel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Koz Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Koz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Koz editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Koz değil haberi geçen ajanstır.Kocaeli Markaları

Kocaeli Koz, Kocaeli ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (262) 332 00 52
Reklam bilgi


Anket Sizce erken seçim yapılmalı mı?