banner230

TEKZİP 

TEKZİP 
13 Mart 2018 Salı 15:49

banner232

Tekzip talep eden vekili dilekçesinde özetle; Kocaeli Koz adlı internet gazetesinin 09/02/2018 tarihli "KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI CUMA KARAVAR'A FETÖ SORUŞTURMASI" başlıklı haberinde ve 11/02/2018 tarihli "CHP'DEKİ BU ŞAKLABANI KİM SOKTU PARTİYE" başlıklı ve Gökhan Karabulut imzalı makalede müvekkil aleyhinde gerçek dışı beyanatlarda bulunarak ve müvekkilinin FETÖ üyesi olduğunun iddia edildiğini, daha önce de müvekkili aleyhinde pek çok yanlı haberler yapan bu gazetenin talep konusu iki haberde basın özgürlüğü sınırlarını aşarak müvekkilin kişilik haklarına ağır saldırıda bulunulduğunu, konu ile ilgili olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunulduğunu, gazetelerde müvekkili hakkında yapılan asılsız haberler üzerine müvekkili aleyhinde açılan soruşturmanın neticesinde Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/01/2018 tarihi ve 2017/579 E, 2018/32 K, sayılı kararı ile beraat kararı verildiğini, ilgili gazetenin daha soruşturma üzerinde gizlilik kararı varken müvekkilini arayarak müvekkilden haberin yapılmaması adına taleplerde bulunduğunu, bu talebin reddi üzerine de malesef basın ahlakına uymayacak bir şekilde maksatlı yayınlar yapmaya başladıklarını, müvekkili hakkında beraat kararı verildiği kamuoyu tarafından ve ilgili basın organı tarafından da çok iyi bilinmesine 09/02/2018 tarihli haberde müvekilinin FETÖ üyeliğinden hakkkında soruşturma yürütüldüğünün servis edildiği ve müvekkili tarafından söylenmeyen sözlerin müvekkilin ağzından söylenmiş gibi haber yapıldığını, yine aynı gazetenin 11/02/2018 tarihli internet yayınında "CHP'deki BU ŞAKLABANI KİM SOKTU PARTİYE" başlıklı ve Gökhan KARABULUT imzalı makalede müvekkiline ağır hakaretlerde bulunularak örgüt üyesi olduğunun iddia edildiğini, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 14. Maddesinde görüleceği üzere, süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren 2 ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını, sorumlu yazı işleri müdürünün hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır, bu hüküm gereği ilgili gazeteye Kocaeli 7. Noterliğinin 04874 yevmiye nolu 14 Şubat 2018 tarihli ihtarnamesi keşide edilerek ihtarnamenin tebliğinden itibaren 3 gün içinde düzelte ve yanıt metninin ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütünlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayınlanmasının talep edildiği, ancak 16/02/20189 tarihinde ihtarname tebellüğ edilmesine karşın geçen süre zarfında bu hakkın kullandırılmadığını beyan ederek ekte sunulan tekzip metninin karardan sonra çıkacak ilk yayında, Basın Kanunu'nunl4. Maddesi uyarınca ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütünlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayınlanmasına, ihtarname gönderi masrafı ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesi "İçerik nedeniyle hakları ihlâl edildiğini iddia eden kişi, içerik sağlayıcıya, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcıya, internet ortamından veya bizzat başvurarak, kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasını isteyebilir. İçerik veya yer sağlayıcı, kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki gün içinde talebi yerine getirir. Bu süre zarfında talep yerine getirilmediği takdirde reddedilmiş sayılır.
Talebin reddedilmiş sayılması halinde, kişi onbeş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak, içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere, hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararma karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.
Sulh ceza hâkiminin kesinleşen kararının, birinci fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine
getirmeyen içerik sağlayıcıya veya yer sağlayıcıya tebliğinden itibaren iki gün içinde, içerik yayından çıkarılarak hazırlanan cevabın yayımlanmasına, kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve tekzip başlığı altında başlanır." hükmünü, aynı yönetmeliğin 11. Maddesi ise " Sulh ceza hâkiminin kararını, 10 uncu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel kişi olması    halinde,    bu fıkra    hükmü    yayın sorumlusu    hakkında uygulanır. " hükmünü
düzenlemektedir.
Tekzip; kişilik haklarının korunması amacıyla düzenlenmiş bir kurum olup, kullanılması şu iki halde mümkündür. İlki, basın organı aracılığıyla kişilik haklarına saldırı olması; İkincisi de, kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılması hâlidir. Bu iki halin tespitinde, içeriğe erişim, basın özgürlüğünü yok    edecek    şekilde    yorumlanamaz.    Gazetenin 09/02/2018 tarihli
"KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI CUMA KARAVAR’A FETÖ SORUTURMASI" başlıklı haberinde ve 11/02/2018 tarihli "CHP'deki BU ŞAKLABANI KİM SOKTU PARTİYE" başlıklı ve Gökhan Karabulut imzalı makalenin içeriğinde; " 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Kartepe kaymakamı Mustafa Ünaldı ve İçişleri Bakanlığı eski Başmüfettişi Erol Özer'in o dönem en yakınındaki ismin eski AK partili Cuma Karavar isimli kişi, o dönem FETÖ üyelerinin hazırladığı özel dosyaların Karavar’ın elinde dolaşırdı?, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Cuma Karavar’a Fetö soruşturması başlatıldı. KASİAD'a yapılan toplantıda "yüz tane çocuğum olsa, yüz çocuğumu da FETÖ'ye gönderirim" ifadesini kullanan Karavar, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkıyor, "şeklinde ifadelere yer verildiği görülmüştür.
Talep eden tarafın dilekçe ekinde sunmuş olduğu cevap ve düzeltme metninde; gazetenin 09/02/2018 tarihli internet yayınında "KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI CUMA KARAVAR'A FETÖ SORUŞTURMASI" başlıklı haberde müvekkili aleyhinde beyanatlarda bulunulduğu, müvekkili hakkında FETÖ soruşturması başlatıldığı, hakim karşısına çıkacağı ve FETÖ'ye destek verdiği yönünde haberler yapıldığı, yine gazetenin 11/02/2018 tarihli internet yayınında "CHP'DEKİ BU ŞAKLABANI KİM SOKTU PARTİYE" başlıklı ve Gökhan Karabulut imzalı makalede müvekkile ağır hakaretlerde bulunularak örgüt üyesi olduğunun iddia edildiği, müvekkilli hakkında daha önce bu mimvalde yapılan asılsız haberler üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı, soruşturma neticesinde, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/579 E, 2018/32 K. Numaralı 25/01/2018 tarihli kararı ile müvekkilinin FETÖ adlı hain yapıyla hiç bir ilişkisinin bulunmadığının tespit edilerek Beraat kararı verildiğini, yapılan yayınlardan 2 hafta önce 11/02/2018 tarihli basılı ve internet yayınında “CHP’DEKİ BU ŞAKLABANI KİM SOKTU PARTİYE” başlıklı ve Gökhan Karabulut imzalı makalede şahsıma ağır hakaretlerde bulunularak örgüt üyesi olduğum iddia edilmiştir. Hakkımda daha önce bu mimvalde yapılan asılsız haberler üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın neticesinde Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/579 E., 2018/32 K. numaralı ve 25/01/2018 tarihli kararı ile BERAAT kararı verilmiştir. Aleyhimde atılan iftiralara cevap en yüksek makam olan Türk Adalet Makamınca verilmiş olup ülkemize kasteden bu hain yapıyla hiçbir ilişkimin olmadığını bir kez daha yinelemek istiyorum. Yapılan yayınlardan 2 hafta önce hakkımda verilen BERAAT kararına rağmen halen örgüt üyesi olduğum yönündeki yayın yapılmasının şahsımı ve ailemi son derece üzdüğünü belirterek; ülkemizin dört bir yandan hain terör örgütleri ile mücadele ettiği bu zor günlerde maksatlı olarak aleyhimde yapılacak iftira niteliğindeki yayınlara karşı tüm yasal haklarımı arayacağımı kamuoyuna önemle arz ederim.


İlgili Galeriler
banner29
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.